Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_vie' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_luatlemi_data_products' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_luatlemi_data_products' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_luatlemi_data_catproducts' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_luatlemi_data_catproducts' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr60979e008d1ac-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr60979e008d1ac-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Warning</b> (512)</a>: _cake_model_ cache was unable to write 'default_luatlemi_data_settings' to File cache [<b>CORE/Cake/Cache/Cache.php</b>, line <b>309</b>]<div id="cakeErr60979e008d1ac-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr60979e008d1ac-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr60979e008d1ac-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr60979e008d1ac-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr60979e008d1ac-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr60979e008d1ac-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000">                ), </span></code> <code><span style="color: #000000">                E_USER_WARNING </span></code> <span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">            ); </span></code></span></pre><pre id="cakeErr60979e008d1ac-context" class="cake-context" style="display: none;">$key = 'default_luatlemi_data_settings' $value = null $config = '_cake_model_' $settings = array( 'prefix' => '*****', 'engine' => 'File', 'path' => '/home/luatlemi/public_html/app/tmp/cache/models/', 'serialize' => true, 'duration' => (int) 10, 'lock' => true, 'isWindows' => false, 'mask' => (int) 436, 'probability' => (int) 100, 'groups' => array() ) $success = false</pre><pre class="stack-trace">Cache::write() - CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309 DataSource::_cacheDescription() - CORE/Cake/Model/Datasource/DataSource.php, line 308 DataSource::describe() - CORE/Cake/Model/Datasource/DataSource.php, line 133 Mysql::describe() - CORE/Cake/Model/Datasource/Database/Mysql.php, line 281 Model::schema() - CORE/Cake/Model/Model.php, line 1304 DboSource::fields() - CORE/Cake/Model/Datasource/DboSource.php, line 2296 DboSource::read() - CORE/Cake/Model/Datasource/DboSource.php, line 1052 Model::find() - CORE/Cake/Model/Model.php, line 2630 CommentController::setting() - APP/Controller/CommentController.php, line 295 ReflectionMethod::invokeArgs() - [internal], line ?? Controller::invokeAction() - CORE/Cake/Controller/Controller.php, line 485 Dispatcher::_invoke() - CORE/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 186 Dispatcher::dispatch() - CORE/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 161 Object::requestAction() - CORE/Cake/Core/Object.php, line 97 include - APP/View/Layouts/default.ctp, line 14 View::_evaluate() - CORE/Cake/View/View.php, line 920 View::_render() - CORE/Cake/View/View.php, line 883</pre></div></pre><pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr60979e008f94f-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr60979e008f94f-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Warning</b> (512)</a>: _cake_model_ cache was unable to write 'default_luatlemi_data_settings' to File cache [<b>CORE/Cake/Cache/Cache.php</b>, line <b>309</b>]<div id="cakeErr60979e008f94f-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr60979e008f94f-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr60979e008f94f-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr60979e008f94f-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr60979e008f94f-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr60979e008f94f-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000">                ), </span></code> <code><span style="color: #000000">                E_USER_WARNING </span></code> <span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">            ); </span></code></span></pre><pre id="cakeErr60979e008f94f-context" class="cake-context" style="display: none;">$key = 'default_luatlemi_data_settings' $value = array( 'id' => array( 'type' => 'integer', 'null' => false, 'default' => null, 'length' => (int) 1, 'key' => 'primary' ), 'name' => array( 'type' => 'string', 'null' => true, 'default' => null, 'length' => (int) 255, 'collate' => 'utf8_general_ci', 'charset' => 'utf8' ), 'name_eg' => array( 'type' => 'string', 'null' => false, 'default' => null, 'length' => (int) 255, 'collate' => 'utf8_unicode_ci', 'charset' => 'utf8' ), 'title' => array( 'type' => 'string', 'null' => true, 'default' => null, 'length' => (int) 255, 'collate' => 'utf8_general_ci', 'charset' => 'utf8' ), 'title_eg' => array( 'type' => 'string', 'null' => false, 'default' => null, 'length' => (int) 255, 'collate' => 'utf8_unicode_ci', 'charset' => 'utf8' ), 'address' => array( 'type' => 'text', 'null' => true, 'default' => null, 'length' => null, 'collate' => 'utf8_general_ci', 'charset' => 'utf8' ), 'address_eg' => array( 'type' => 'text', 'null' => true, 'default' => null, 'length' => null, 'collate' => 'utf8_unicode_ci', 'charset' => 'utf8' ), 'banner' => array( 'type' => 'text', 'null' => false, 'default' => null, 'length' => null, 'collate' => 'utf8_general_ci', 'charset' => 'utf8' ), 'contactinfo' => array( 'type' => 'text', 'null' => true, 'default' => null, 'length' => null, 'collate' => 'utf8_general_ci', 'charset' => 'utf8' ), 'contactinfo_eg' => array( 'type' => 'text', 'null' => true, 'default' => null, 'length' => null, 'collate' => 'utf8_unicode_ci', 'charset' => 'utf8' ), 'telephone' => array( 'type' => 'string', 'null' => true, 'default' => null, 'length' => (int) 255, 'collate' => 'latin1_swedish_ci', 'charset' => 'latin1' ), 'hotline' => array( 'type' => 'string', 'null' => true, 'default' => null, 'length' => (int) 255, 'collate' => 'latin1_swedish_ci', 'charset' => 'latin1' ), 'email' => array( 'type' => 'string', 'null' => true, 'default' => null, 'length' => (int) 255, 'collate' => 'utf8_general_ci', 'charset' => 'utf8' ), 'url' => array( 'type' => 'string', 'null' => true, 'default' => null, 'length' => (int) 255, 'collate' => 'utf8_general_ci', 'charset' => 'utf8' ), 'meta_key' => array( 'type' => 'text', 'null' => true, 'default' => null, 'length' => null, 'collate' => 'utf8_general_ci', 'charset' => 'utf8' ), 'meta_des' => array( 'type' => 'text', 'null' => true, 'default' => null, 'length' => null, 'collate' => 'utf8_general_ci', 'charset' => 'utf8' ), 'created' => array( 'type' => 'date', 'null' => true, 'default' => null, 'length' => null ), 'modified' => array( 'type' => 'text', 'null' => true, 'default' => null, 'length' => null, 'collate' => 'latin1_swedish_ci', 'charset' => 'latin1' ), 'youtube' => array( 'type' => 'string', 'null' => true, 'default' => null, 'length' => (int) 255, 'collate' => 'latin1_swedish_ci', 'charset' => 'latin1' ), 'twitter' => array( 'type' => 'string', 'null' => true, 'default' => null, 'length' => (int) 255, 'collate' => 'latin1_swedish_ci', 'charset' => 'latin1' ), 'myspace' => array( 'type' => 'string', 'null' => true, 'default' => null, 'length' => (int) 255, 'collate' => 'latin1_swedish_ci', 'charset' => 'latin1' ), 'facebook' => array( 'type' => 'string', 'null' => true, 'default' => null, 'length' => (int) 255, 'collate' => 'latin1_swedish_ci', 'charset' => 'latin1' ) ) $config = '_cake_model_' $settings = array( 'prefix' => '*****', 'engine' => 'File', 'path' => '/home/luatlemi/public_html/app/tmp/cache/models/', 'serialize' => true, 'duration' => (int) 10, 'lock' => true, 'isWindows' => false, 'mask' => (int) 436, 'probability' => (int) 100, 'groups' => array() ) $success = false</pre><pre class="stack-trace">Cache::write() - CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309 DataSource::_cacheDescription() - CORE/Cake/Model/Datasource/DataSource.php, line 308 Mysql::describe() - CORE/Cake/Model/Datasource/Database/Mysql.php, line 315 Model::schema() - CORE/Cake/Model/Model.php, line 1304 DboSource::fields() - CORE/Cake/Model/Datasource/DboSource.php, line 2296 DboSource::read() - CORE/Cake/Model/Datasource/DboSource.php, line 1052 Model::find() - CORE/Cake/Model/Model.php, line 2630 CommentController::setting() - APP/Controller/CommentController.php, line 295 ReflectionMethod::invokeArgs() - [internal], line ?? Controller::invokeAction() - CORE/Cake/Controller/Controller.php, line 485 Dispatcher::_invoke() - CORE/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 186 Dispatcher::dispatch() - CORE/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 161 Object::requestAction() - CORE/Cake/Core/Object.php, line 97 include - APP/View/Layouts/default.ctp, line 14 View::_evaluate() - CORE/Cake/View/View.php, line 920 View::_render() - CORE/Cake/View/View.php, line 883 View::renderLayout() - CORE/Cake/View/View.php, line 539</pre></div></pre>CÔNG TY LUẬT LÊ MINH
Những điều cần biết khi chuyển quyền sở hữu ôtô và xe máy

Theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ban hành ngày 12/10/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 06/12/2010 quy định về việc đăng kí sang tên, di chuyển xe cụ thể như sau:
 
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho tặng, thừa kế xe, người mua hoặc nhận xe phải đến cơ quan đăng kí xe đang quản lí xe để làm thủ tục. Với quy định này, người mua xe (cả ôtô và xe máy) lưu ý:
 
Nếu xe đăng kí sang tên trong cùng tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương) thì cần có:
+ Giấy tờ liên quan đến chủ xe (chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên, giấy giới thiệu của nhà trường…)
+ Tờ khai đăng kí xe
+ Giấy đăng kí xe
+ Chứng từ chuyển nhượng (giấy bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán, văn bản thừa kế… có thể lấy tại văn phòng công chứng)
+ Chứng từ lệ phí trước bạ (biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc séc qua kho bạc nhà nước hoặc giấy ủy nhiệm chi).
 
Ở trường hợp này, khi làm thủ tục sang tên sẽ giữ nguyên biển số cũ (trừ trường hợp biển 3-4 số thì cấp đổi sang loại 5 số theo quy định) và không cần mang xe đến kiểm tra. Có thể hiểu một cách ngắn gọn là người bán lấy mẫu giấy mua bán (tại phòng CSGT địa phương), sau đó đem công chứng tại UBND phường (xã), nếu là ôtô thì phải có xác thực là người độc thân hoặc có chữ kí cả vợ và chồng, sau đó người mua dùng giấy tờ này để nộp thuế sau đó mang toàn bộ giấy tờ nêu trên đi đăng kí tại phòng CSGT sở tại.
 
Trường hợp đăng ký xe sang tên, di chuyển xe từ tỉnh khác chuyển đến:
+ Giấy tờ liên quan đến chủ xe (chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên, giấy giới thiệu của nhà trường…)
+ Tờ khai đăng ký xe
+ Chứng từ lệ phí trước bạ (biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc séc qua kho bạc nhà nước hoặc giấy ủy nhiệm chi)
+ Tờ khai sang tên và phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển nhượng (giấy bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán, văn bản thừa kế) và chứng từ lệ phí trước bạ) và hồ sơ gốc của xe theo quy định (nếu là trường hợp tự quản hồ sơ gốc)
 
Với trường hợp này, thủ tục sẽ bao gồm thêm việc phải mang cả biển số xe cùng hai tờ khai sang tên di chuyển và nếu là trường hợp chính chủ di chuyển đi tỉnh khác, phải có quyết định điều động công tác hoặc Sổ hộ khẩu thay cho chứng từ chuyển nhượng xe. Và chủ xe không phải mang xe theo khi đi làm thủ tục. Quy trình này có thể tóm tắt như sau: Người bán xe lấy giấy sang tên tại phòng CSGT khai đầy đủ, có kèm chứng nhận của phòng công chứng, sau đó lên cơ quan CSGT để rút hồ sơ gốc. Những giấy tờ này, cùng hợp đồng mua bán, bản sao chứng minh thư, hộ khẩu của người bán sẽ được người mua nộp thuế và mang lên phòng CSGT nơi mình ở để xin chuyển quyền sở hữu. Ngoài ra, nếu xe thuộc quyền sở hữu của công ty thì phải có hóa đơn đỏ cho người mua cũng như quyết định thanh lí.
Trong các trường hợp trên, khi làm thủ tục mua bán, cho, tặng… cần lưu ý rằng các trường hợp này đều phải đóng lệ phí trước bạ (trừ những trường hợp đặc biệt), và bảng giá tối thiểu đế tính lệ phí trước bạ xe đã qua sử dụng phụ thuộc vào quy định được ban ban hành bởi sở tài chính của từng địa phương.
 
Mức phí được các cơ quan quản lí áp dụng cho các trường hợp sang tên, đổi biển cũng như đăng kí xe mới (Thông tư 212/2010/TT-BTC kí ngày 21/12/2010):
 
                                                                                                                                                     ( Theo Dân trí )

[Quay lại]

Hỗ trợ Online

HOTLINE

0886195647
0902497614

 leminhlaw@gmail.com
congtyluatleminh@gmail.com
lienhe@luatleminh.vn
contact@luatleminh.vn

Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_luatlemi_data_supports' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_luatlemi_data_supports' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]

Tư vấn khách hàng

My status

Tra cứu tên doanh nghiệp
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_luatlemi_data_banners' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_luatlemi_data_banners' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]

HOTLINE

0886195647
0902497614

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (2): Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) [Unknown, line 0]
Warning (2): Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) [Unknown, line 0]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]