Tư vấn pháp luật về Hình sự- Hành chính

  Tư vấn pháp luật về Hình sự- Hành chính
-         Bảo vệ quyền lợi cho cá nhân tại các cơ quan tiến hành tố tụng trong các vụ án hình sự;
-         Bảo vệ quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các vụ án hành chính

[Quay lại]

HOTLINE

0886195647
0902497614